×

Vývoj emulzného krému Dryzone proti vzlínajúcej vlhkosti

Dryzone je špeciálny krém proti vzlínajúcej vlhkosti, ktorá sa aplikuje do malty v pravidelných intervaloch pomocou injektáže do predvřtaných otvorov. Pred vytvrdnutím a vytvorením neprerušenej ochrannej vrstvy odpudzujúcej vodu sa Dryzone rošíri. To zabráni vlhkosti vo vzlínaní v stene. Od 50. rokov sa používajú k ošetreniu vzlínajúcej vlhkosti kvapalné chemické vstrekovacie systémy, ktoré fungujú podobným spôsobom s vysokým stupňom úspechu.

Dryzone Product Range

Technológovia spoločnosti Safeguard si uvedomili, že koncentrované „krémové zloženie by vyriešilo mnoho problémov, ktoré sú spojené s tradičnými spôsobmi proti vzlínajúcej vlhkosti. V ideálnom prípade by taký systém nebolo potrebné vstrekovať za vysokého tlaku do muriva a umožňoval by dopraviť správne množstvo aktívnej látky do steny v jednom kroku. Ale aby ponúkol naozajstný pokrok k ošetrovaniu vzlínajúcej vlhkosti, musí spĺňať určité náročné kritériá:

  • Na vodnej báze
  • Stabilné zloženie
  • Nízko toxický
  • Rovnaký alebo lepší výkon ako tlakové vstrekovanie
  • Minimálna tvorba škvŕn
  • Rýchla a jednoduchá aplikácia
  • Bez zápachu
  • Účinný vo veľkom množstve podkladov
  • Veľké množstvo aktívnej zložky

Účinnosť bola skúmaná na viac ako 100 vzorkách rôzneho zloženia pomocou testu „tehla-burger“, ktorý je zobrazený nižšie:

Rising damp brick burger test

Tieto „tehlo-burgre“ sa skladali z vrstvy malty medzi dvomi tehlami z hliny. Použitá malta mala zloženie vyvinuté v Building Research Establishment, ktorá napodobňovala 100 rokov starú vápenatú maltu. Testovacie vzorky boli zavedené do 12 mm otvoru v malte a potom položené do nádoby s mokrým vermikulitom. „Tehlo-burgre“ boli potom pravidelne vážené, aby bolo možné získať údaje o absorpcii vody.

Zloženie, ktoré malo dobré výsledky, bolo podrobené zrýchlenému testu vyzrievania vložením do inkubátoru pri 30°C. Po teste stability bolo finálne zloženie testované v konvenčnom chemickom ošetrení proti vzlínajúcej vlhkosti vo väčšom meradle v teste s „tehlovým stĺpikom“, ktoré je zobrazené nižšie:

Rising damp brick pillar test

Aktívna vzlínajúca vlhkosť vznikla ponorením spodných častí stĺpikov do vody do hĺbky 25 mm po dobu troch týždňov. V tomto okamžiku boli dva stĺpiky ošetrené pomocou Dryzone a ďalšie dva boli ošetrené konvenčnou chemickou cestou. Ďalšie dva stĺpiky boli ponechané ako kontroly. Stĺpiky boli ponechané vo vode ďalšie tri týždne a potom boli vysúšené po dobu 9 mesiacov. Napokon bola spodná časť stĺpikov opäť namočená a bolo uskutočnené meranie, ktoré stanovilo absopciu vody po ošetrení. Čím menšia je absorpcia vody, tým lepšie je zloženie vzorky v kontrole vzlínejúcej vlhkosti.

Average Pillar Uptake, Mortar, After treatment

Ako je vidieť v grafe nižšie, Dryzone prekročil jedno z hlavných kritérií tým, že prekonal konvenčné ošetrenie (silikón), ktorý mal nahradiť.

V skutočnosti zloženie Dryzone dosiahlo alebo prekročilo všetky kritéria uvedené v štádiu návrhu.

V okamžiku písania tohto textu je Dryzone na trhu šesť rokov a má za sebou tisíce úspešných ošetrení vzlínajúcej vlhkosti v nehnuteľnostiach. Do dnešného dňa bolo predané pol milióna tub Dryzone – dostatok tub k ošetreniu 1,65 milóna metrov muriva s hrúbkou 23 cm.

Preukázaná kvalita

Certifikácia BBA

BBA certificate

Nezávislé overenie účinnosti Dryzone prišlo v máji 2002, kde sa Dryzone stal prvým krémom proti vzlínajúcej vlhkosti, ktorý získal certifikát BBA.

Certifikát pre kompletné systémy proti vlhkosti Safeguard. Informácie o produkte Dryzone nájdete na s, 19 a 20 (list s podrobnosťami 5) Podrobnosti o certifikácii BBA nájdete na webových stránkach BBA.


Porovnanie s konkurenčnými produktmi

Úspech Dryzone nevyhnutne priniesol nadbytok podobných produktov. Ale pretože Dryzone je chránený patentom, žiadny z týchto produktov nemôže mať výhody jedinečného zloženia Dryzone.

Účinok

Firemné a nezávislé testy ukazujú, že Dryzone je oveľa účinnejší ako podobne vyzerajúce produkty slúžiace ku kontrole vzlínajúcej vlhkosti. Nie je to prekvapujúce, keď si uvedomíte, že Dryzone obsahuje viac ako 60 % aktívnej látky (aktívnych silikónov), keď veľa podobne vyzerajúcich produktov obsahuje len 10 % aktívnej látky.

Tieto nízke hladiny aktívnej látky sú zjavnejšie, aj keď sa na ne pozrieme v kontexte aktívnej látky, ktorá je použitá v každom metre steny:

Dryzone Performance Comparison graph

Ako ukazuje graf uvedený vyššie, hladina aktívnej látky aplikovaná do steny Dryzone je rovnako vysoká, ako hladina aktívnej látky u tradičných kvapalín proti vzlínajúcej vlhkosti, ktorá sa používa od 50. rokov. Množstvo aktívnej látky u podobných 10 % krémov je pri porovnaní veľmi nízke.

Naviac vďaka jedinečnému zloženiu Dryzone sa tieto aktívne látky dostávajú ďalej do steny a ponúkajú rovnomernejšie a celkovejšie ošetrenie proti vzlínajúcej vlhkosti. Rozdiel medzi schopnosťou prieniku Dryzone a podobných produktov je možné ukázať pomocou jednoduchého testu prieniku:

Dryzone Competitor Comparison

Vo vyššie uvedenom príklade boli 2 ml každého testovaného krému proti vzlínajúcej vlhkosti umiestnené do stredu hlinených tehál a ponechané štyri dni. Po tejto dobe boli kvapadlom nakvapkané na tehly kvapky. Ako je vidieť, Dryzone sa rozšíril a ochránil proti vlhkosti celú tehlu, zatial čo podobné krémy sa rozšírili len niekoľko centimetrov.

Reputácia akejkoľvek spoločnosti s produktmi proti vzlínajúcej vlhkosti nakoniec závisí na kvalite vykonanej práce. Používanie vysoko účinného produktu ako je Dryzone umožňuje, aby si spoločnosti poskytujúce riešenia proti vzlínajúcej vlhkosti zachovali dobrú povesť a zároveň znížili náklady tým, že udržia reklamácie na minime.