×

Η ανάπτυξη της στεγανοποιητικής κρέμας Dryzone

Το Dryzone είναι ειδική κρέμα αντιμετώπισης της ανιούσας υγρασίας, που εισάγεται στους αρμούς της τοιχοποιίας σε τακτά διαστήματα, μέσω οπών που ανοίγουμε με τρυπάνι. Το Dryzone εξαπλώνεται τότε διαμορφώνοντας ένα στεγανωτικό εμπόδιο, που αποτρέπει την υγρασία από την εξάπλωσή της στην τοιχοποιία. Από τη δεκαετία του ‘50, τα υγρά χημικά συστήματα εγχύσεων, που λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο έχουν χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν την ανιούσα υγρασία.

Dryzone Product Range

Οι επαγγελματίες στη στεγάνωση διαπίστωσαν όμως ότι μια συγκεντρωμένη σύνθεση «κρέμας» θα υπερνικούσε πολλά από τα προβλήματα που συνδέονται με τις μέχρι τότε γνωστές μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος. Στην ιδανική του μορφή, ένα τέτοιο σύστημα δεν θα έπρεπε να εγχύεται με υψηλή πίεση στον τοίχο, αλλά να είναι σε θέση να τροφοδοτήσει τη σωστή ποσότητα δραστικής ουσίας σε μία μόνο φάση. Εντούτοις, για να αποτελέσει μια πραγματικά σημαντική εξέλιξη στην αντιμετώπιση της ανιούσας υγρασίας, θα έπρεπε να ικανοποιεί συγκεκριμένα κριτήρια σχεδιασμού, κάποια από τα οποία αποτέλεσαν πραγματικές προκλήσεις κατά την εξέλιξη του προϊόντος. Τα κριτήρια αυτά ήταν:

  • Σταθερή σύνθεση
  • Σύνθεση βασισμένη στο νερό
  • Χαμηλή τοξικότητα
  • Ίση ή καλύτερη απόδοση από την έγχυση χημικών υπό πίεση
  • Απάλειψη των δυσάρεστων οσμών
  • Ελαχιστοποίηση ρύπανσης του χώρου
  • Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
  • Αποτελεσματικότητα σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα
  • Υψηλή συγκέντρωση δραστικής ουσίας

Πάνω από εκατό συνθέσεις υλικών εξετάστηκαν κατά την έρευνα, χρησιμοποιώντας την παρακάτω πειραματική διάταξη:

Rising damp brick burger test

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με στρώμα κονιάματος, που συμπιέστηκε σαν αρμός μεταξύ δύο τούβλων αργίλου. Το κονίαμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν μια σύνθεση που αναπτύχθηκε από την BRA (Building Research Establishment) ως εξομοίωση ασβεστούχου κονιάματος ηλικίας 100 ετών. Οι συνθέσεις προς δοκιμή εφαρμόστηκαν σε οπή διαμέτρου 12mm που ανοίχθηκε στο κονίαμα και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε στρώμα υγρού βερμικουλίτη, που βρίσκονταν σε κατάλληλη δεξαμενή.

Τα υλικά ζυγίστηκαν στη συνέχεια περιοδικά, προκειμένου να υπολογιστεί η απορρόφηση ύδατος σε κάθε περίπτωση. Τα δοκίμια που αποδείχτηκαν αποτελεσματικά, υποβλήθηκαν σε δοκιμές επιταχυνόμενης γήρανσης, με αποθήκευση στους 30°C. Μετά τη δοκιμή σταθερότητας, η τελική σύνθεση δοκιμάσθηκε σε σχέση με συμβατική χημική μέθοδο προστασίας, σε μεγαλύτερης κλίμακας δοκιμή που εικονίζεται κατωτέρω:

Rising damp brick pillar test

Η ενεργή ανιούσα υγρασία εισήλθε με την κατάδυση του κατώτατου σημείου των διατάξεων σε βάθος 25mm και για περίοδο τριών εβδομάδων. Στο σημείο αυτό δύο από τις διατάξεις αντιμετωπίστηκαν με Dryzone και δύο άλλες χρησιμοποιώντας τη συμβατική χημική μέθοδο. Τέλος, σε δύο ακόμη διατάξεις δεν εφαρμόστηκε καμία κατεργασία, προκειμένου αυτές να χρησιμοποιηθούν για έλεγχο των ερευνούμενων μεθόδων. Τα δοκίμια διατηρήθηκαν υγρά για τρεις ακόμη εβδομάδες πριν αφεθούν να στεγνώσουν για 9 μήνες. Το νερό εισήχθη και πάλι στο κατώτατο σημείο των στυλοβατών και πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις προκειμένου να υπολογιστεί η λήψη νερού μετά την κατεργασία. Όσο μικρότερη η λήψη νερού, τόσο πιο αποτελεσματική η μέθοδος στην αντιμετώπιση της ανιούσας υγρασίας.

Average Pillar Uptake, Mortar, After treatment

Όπως μπορεί να δει κανείς από την παραπάνω γραφική παράσταση, το Dryzone ικανοποιεί ένα από τα κύρια κριτήρια σχεδιασμού του, που ήταν η καλύτερη απόδοση σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους, που ήλθε για να αντικαταστήσει.

Στην ουσία όμως, η τελική σύνθεση του Dryzone ικανοποίησε ή υπερέβη όλα τα κριτήρια σχεδιασμού που τέθηκαν αρχικά .

Το Dryzone βρίσκεται πλέον για αρκετά χρόνια στην αγορά κι έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπίσει με επιτυχία την ανιούσα υγρασία σε χιλιάδες κατοικίες. Μέχρι σήμερα πάνω από μισό εκατομμύριο σωληνάρια Dryzone έχουν πωληθεί – αρκετά για να αντιμετωπίσουν 1,65 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα τοίχου πάχους 22-23 εκατοστών.

Αποδεδειγμένη ποιότητα

Πιστοποίηση BBA

BBA certificate

Η ανεξάρτητη πιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του Dryzone ήλθε τον Μάϊο του 2002 όταν το Dryzone έγινε η πρώτη κρέμα προστασίας από την υγρασία, που έλαβε την πιστοποίηση του BBA.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την Πιστοποίηση BBA, επισκεφτείτε την Iστοσελίδα BBA.


Σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα

Η επιτυχία του Dryzone οδήγησε αναπόφευκτα στην εμφάνιση μεγάλου αριθμού παρόμοιων προϊόντων. Εντούτοις, επειδή το Dryzone προστατεύεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, κανένα από τα προϊόντα αυτά δεν μπορεί να επωφεληθεί από τη μοναδική τεχνολογία σύνθεσης του.

Απόδοση

Όλες οι δοκιμές, κατά τη φάση ανάπτυξης του προϊόντος, αλλά και αυτές που πραγματοποιήθηκαν από ανεξάρτητες αρχές, καταδεικνύουν ότι το Dryzone είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από παρόμοια προϊόντα στην αντιμετώπιση της ανιούσας υγρασίας. Αυτό δεν είναι βέβαια έκπληξη, αν ληφθεί υπόψη ότι το Dryzone περιέχει πάνω από 60% δραστική ουσία (ενεργές ενώσεις πυριτίου) ενώ πολλά παρόμοια προϊόντα περιέχουν αντίστοιχα 10% δραστική ουσία.

Η μικρή αυτή συγκέντρωση δραστικής ουσίας είναι ακόμα πιο εμφανής όταν παρουσιάζεται σε σχέση με την ποσότητα (δραστικής ουσίας) που εισάγεται σε κάθε μέτρο τοίχου:

Dryzone Performance Comparison graph

Όπως φαίνεται από την παραπάνω γραφική παράσταση, η περιεκτικότητα δραστικής ουσίας του Dryzone είναι αρκετά υψηλή, ώστε να χρησιμοποιείται τόση (δραστική) ουσία στον τοίχο, όση με τα παραδοσιακά χημικά. Το ποσό δραστικής ουσίας που εισάγεται από παρόμοιες κρέμες με περιεκτικότητα 10% συγκρινόμενα είναι πάρα πολύ μικρό.

Επιπλέον, η μοναδική σύνθεση του Dryzone διασφαλίζει ότι η δραστική ουσία εξαπλώνεται αποτελεσματικά στον τοίχο, γεγονός που οδηγεί στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της ανιούσας υγρασίας. Η διαφορά μεταξύ των χαρακτηριστικών εξάπλωσης του Dryzone και άλλων ανάλογων προϊόντων, μπορεί να φανεί χρησιμοποιώντας ένα απλό πείραμα εξάπλωσης:

Dryzone Competitor Comparison

Στο παραπάνω παράδειγμα, δείγμα 2ml από κάθε κρέμα προστασίας από την υγρασία, τοποθετήθηκε στο κέντρο της υγρής πλευράς τούβλου αργίλου και αφέθηκε για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων. Μετά την περίοδο αυτή, σταγονίδια νερού τοποθετήθηκαν στην πλευρά των τούβλων. Το Dryzone φαίνεται καθαρά να έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την πλευρά του τούβλου ενώ οι άλλες κρέμες σε μερικά μόνο εκατοστά.

Η φήμη μιας μεθόδου προστασίας από την υγρασία εξαρτάται τελικά από την ποιότητα του αποτελέσματος. Η χρησιμοποίηση ενός προϊόντος υψηλής απόδοσης όπως το Dryzone επιτρέπει στους επαγγελματίες μονωτές να ενισχύσουν την καλή τους φήμη, αλλά και να μειώσουν το κόστος της εφαρμογής μόνωσης.